Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

UWAGA: NOWY PRZETARG W DNIU 16.03.2018 R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk Masy Upadłości

Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

ogłasza przetarg w dniu 16.03.2018r. o godz. 10.00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,

zespołu nieruchomości – działki w Komorowicach k/Wrocławia,

nieruchomości wyodrębnionych, w tym działki pod zabudowę jednorodzinną

oraz ruchomości (samochody, maszyny, urządzenia)

 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia  15.03.2018 r. do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA PRZETARG W DNIU  16.03.2018 r.)

Wadium należy wpłacić na konto spółki nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w Banku PKO BP SA do dnia  15.03.2018 r. – liczy się data wpływu środków na konto.

Regulamin przetargu wraz z wykazami majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajdują się na stronie internetowej www.budmax.info

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 661-940-571 oraz 661-940-410, lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30.

Ruchomości można oglądać w miejscu ich składowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.- w tej części przetarg unieważniony.

Oferty na ruchomości będą rozpatrywane o ile nie zostaną złożone i wybrane oferty na całe przedsiębiorstwo – w tej części przetarg unieważniony.

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w regulaminach przetargu nie będą rozpatrywane.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach (odrębnie lub w ramach przedsiębiorstwa), Syndyk zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z części pomieszczeń i placu
na potrzeby postępowania upadłościowego Korporacji Budowlanej Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ  DOKUMENTY DO POBRANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:   „PRZETARGI”