Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg nieograniczony w dniu 16.04.2024r na nieruchomość JG1Z/00037826/5 dom w budowie 124m2 na działce 634m2 w Pieńsku

Syndyk sprzeda w ramach przetargu nieruchomość JG1Z/00037826/5 za ceną minimalną 205 000 zł. Informacje o warunkach przetargu na stronie www.budmax.info. Przetarg odbędzie 16.04.2024r. o godz 11.00. Wadium w wysokości 10% należy wpłacić na konto 93 1090 1939 0000 0001 4370 7228 do godz 14.00 dnia 15.04.2024. Dom w budowie o pow 142m2 na działce 171/8 o pow 634m2. Działka przy utwardzonej drodze z kostki bauma w strefie uzbrojenia w sieć energetyczną,wodną , kanalizację,gaz, studnia z wodą 5m kręgi. Skrzynka energetyczna ,gaz,woda woda w granicy działki, -do domu poprowadzone przepusty. Kanalizacja rozprowadzona w całym domu i podłączona do studzienki. Fundamenty ocieplone.

 

Warunki sprzedaży- regulamin przetargu
I. Przedmiotem przetargu są następujace nieruchomość:
1. JG1Z/00037826/5  nr 171/8  pow. 0,0634 ha Pieńsk 205 000,00 zł

2. JG1Z/00051137/2

½ własności nr 410 pow. 6,3046 ha Jędrzychowice 548 500,00 zł
½ – 274 250,00 zł

II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną
dopiskiem:
„Robert Masłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABC ROBBUD
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Masłowski, z siedzibą w Zgorzelcu
ul. Wyspiańskiego 47B, – OFERTA – Sygn. akt – V GUp 5/20” i dostarczona do Biura
Syndyka Włodzimierza Amborskiego ul. Kamienna 1J/2, 59-300 Lubin do dnia15.04.24., przy
czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do
Biura.
2) Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 93
1090 1939 0000 0001 4370 7228 do dnia 15.04.24;. Liczy się data zaksięgowania na rachunku
bankowym.
3) W przypadku działki rolnej nr 410 pow. 1 ha wymagane jest spełnienie wymogów
formalnych.
III. Oferta kupna powinna zawierać:
1) nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym
odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2) proponowaną cenę zakupu,
3) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym
nieruchomości,
4) oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, jego małżonkiem,
zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem,
5) zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad
przetargu.
IV. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Włodzimierza Amborskiego ul.
Kamienna 1J/2, 59-300 Lubin.

1) przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o
których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2) zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-Komisarz,
3) wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia
przetargu.

4) wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie
wskazanym przez Syndyka,
5) jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
6) cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy
sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu
sprzedaży zostaje wyłączona,
7) sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania
8) przyczyny oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
9) sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu
przesłanki,
10) umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego
Komisarza,
11) oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna
oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
12) opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Syndyka: Lubin ul.
Kamienna 1J/2.
13) wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 669 980 264.

 

 

Załącznik do oferty

…………………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………….
(imię i nazwisko, nazwa)
…………………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby)
…………………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby c.d.)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1. nie jestem:
a) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem: Sędziego Komisarza, Syndyka lub
osoby wchodzącej w skład komisji przetargowej;
b) podmiotem gospodarczym prowadzonym (kierowanym) przez osoby wymienione w
pkt. a;
c) przedsiębiorcą, których osoby, o których mowa w pkt a, są właścicielami lub w
których mają co najmniej 50 % kapitału, akcji lub udziału.
2. zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania przetargowego
określonymi w regulaminie przetargu (wraz z załącznikami) oraz w ogłoszeniu o przetargu
i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.
3. zapoznałem się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu oferty.
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
przeprowadzonego przetargu i zostałam/em poinformowany, że:
– Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
jest "Biuro Syndyka Włodzimierz Amborski, al. Partyzantów 3/8, 59-700 Bolesławiec, adres
do korespondencji: ul. Kamienna 1J/2; 59-300 Lubin”.
– Celem zbierania i przetwarzania danych jest prawidłowy proces realizacji postępowania
przetargowego,
– Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych)
– podanie przez mnie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu
przetargu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przystąpienie do
przetargu.
– Dane udostępnione przez mnie będą podlegały przetwarzaniu i udostępnianiu organom,
osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy postępowaniu
przetargowym.

– Dane nie będą przekazywane nieupoważnionym podmiotom trzecim a odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
– Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
– Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
– Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia
procesu przetargowego.

data i czytelny podpis ………………………………………………………………….

……………………………………………..

(podpis)