Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg nieograniczony w dniu 16.04.24 na sprzedaż nieruchomości rolnej o pow 3,37hawraz z zabudowaniami w Wągrodzie

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Dziechciarz zamieszkałego Wągroda 7 56-215 Niechlów, nie prowadzącego działalności gospodarczej sygn. sygn. akt LE1L/GUp-s/36/2023  ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego na dzień 16 kwietnia 2024r., przedmiotem sprzedaży są:

  1. nieruchomości LE1G/00073669/0 działki rolne nr 105, 114, 133 Niechlów, Wągroda pow 3,37ha wraz z zabudowaniami za cenę minimalna 198 000 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  3. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem – OFERTA Krzysztof Dziechciarz – Sygn. akt LE1L/GUp-s/36/2023 i dostarczona do biura Syndyka Włodzimierz Amborski Lubin 59-300 ul. Kamienna 1J/2 do dnia 15.04.2024r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do biura.
  4. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj 19 800 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) na rachunek bankowy nr 14109019390000000143707389 do dnia 15.04.2024r.  Liczy się data zaksięgowania na rachunku bankowym.
  5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka Włodzimierz Amborski Lubin 59-300 ul. Kamienna 1J/2 w dniu 16 .04.2024 o godz.10.00.

1.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej.

2.Prawo pierwokupu dla działek rolnych o pow. powyżej 0,3 ha dla osób nie posiadających wykształcenia rolniczego posiada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

3.Regulamin dostępny jest na stronie www.budmax.info

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00

 

 

Regulamin Sprzedaży

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną
dopiskiem
„Krzysztof Dziechciarz, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
zamieszkała w Wągroda nr 7, 56-215 Wągroda, – OFERTA – Sygn. akt –
LE1L/GUp-s/36/2023 i dostarczona do Biura Syndyka pod adres: ul. Kamienna 1J/2,
59-300 Lubin do dnia 15.04.2024;., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie
przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego
14 1090 1939 0000 0001 4370 7389 do dnia 15.04.24; . Liczy się data zaksięgowania na rachunku
bankowym.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym
odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo
rodzeństwem,
5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad
przetargu.
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka ul. Kamienna 1J/2, 59-300 Lubin
1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o
których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia
przetargu.
3. wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie
wskazanym przez Syndyka,
5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje
wyłączona,
7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu
przesłanki,
9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Syndyka,
10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna
oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Syndyka
Włodzimierz Amborski ul. Kamienna 1J/2, 59-300 Lubin
13. wszelkie informacje o sprzedaży udzielane są pod nr tel. 607047024.