Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg 30.06.2021r. o godzinie 10.00 w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J/21

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 09/11 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 30 czerwca 2021r. o godzinie 10.000, przedmiotem sprzedaży jest:

1. Nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiącą działki gruntu nr 766/1 i 766/2 zabudowane częścią budynku usługowego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8.
– cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

– wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:
a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 29 czerwca 2021r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).
b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX” w sekretariacie Biura Syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21, 59-300 Lubin do dnia 29.czerwca 2021r. do godz. 15.00.
c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 10.00.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503-125-338 lub 669-980-264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl lub www.budmax.info.
Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Regulamin sprzedaży i oświadczenie

Załącznik do UCHWAŁY nr 01/04/2021 Rady Wierzycieli KB Budmax Sp. z o.o.
REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Kamiennej1 J, stanowiącą działki gruntu nr 766/1 i 766/2 zabudowane częścią budynku usługowego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8, wchodzącej w skład masy upadłości Korporacji Budowlanej Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z dnia 06.04.2021r.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiącą działki gruntu nr 766/1 i 766/2 zabudowane częścią budynku usługowego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8 („Nieruchomość”).
2. Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361)).
3. Cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
4. Wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).
5. Sprzedaż obejmuje Nieruchomość oraz związane z nią roszczenia i wierzytelności.
6. W składaniu ofert nie mogą brać udziału:
a) Sędzia Komisarz, Syndyk i osoby wchodzące w skład komisji rozpatrującej oferty,
b) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a) lub podmioty gospodarcze przez nich prowadzone (kierowane);
c) osoby prawne lub spółki prawa cywilnego, których osoby określone w lit. a i b) są właścicielami lub w których mają co najmniej 50% kapitału, akcji lub udziałów.
7. Wartości i ceny we wszelkich dokumentach występujących w postępowaniu są podawane w wartościach netto, to jest bez podatku od towarów i usług (VAT); odstępstwo od tej zasady będzie odrębnie i wyraźnie zaznaczone.
8. Sprzedaż Nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
9. Zaproszenie do składania ofert pisemnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nastąpi w dzienniku ogólnopolskim, dzienniku lokalnym województwa dolnośląskiego oraz na ogólnie dostępnym internetowym portalu ogłoszeniowym i na stronie internetowej upadłego, nie później niż 21 dni przed datą rozstrzygnięcia.
10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX”.
11. Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu w Biurze Syndyka upadłej Spółki przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych lub warunkowych.
13. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta,
b) numery NIP i REGON oferenta, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL,
c) określenie postępowania którego oferta dotyczy (Oferta na zakup w dniu ………….)
d) wskazanie przedmiotu oferty,
e) oferowaną cenę nabycia netto nie niższą niż cena wywołania określona w punkcie 3. powyżej (jednoznacznie określona kwota w złotych, nie dopuszcza się formuł cenowych). W przypadku podania kwoty cyframi i słownie – obowiązuje cena podana słownie.
f) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i ich akceptacji,
g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu oferty,
h) oświadczenie o przejęciu zobowiązań wynikających z zawartych przez syndyka, działającego jako wynajmujący lub wydzierżawiający, umów najmu i dzierżawy w zakresie Nieruchomości będących w trakcie realizacji na dzień sprzedaży,
i) oświadczenie o braku przeszkód do złożenia oferty, opisanych w punkcie 6. powyżej,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta na potrzeby przeprowadzonego postępowania,
k) podpis osoby/osób reprezentującej oferenta.
Oświadczenia z pkt. f- k winny nastąpić, wg treści wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
14. Za ważne uważa się wyłącznie te oferty, które zostały podpisane przez osoby ujawnione w rejestrach jako upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub osoby przez nie upoważnione, o ile upoważnienie zostanie dołączone w oryginale do oferty.
15. Wpływające do siedziby sprzedawcy oferty rejestruje się i oznacza kolejnymi numerami, wg kolejności wpływu.
16. Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:
a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie wyznaczonym do składania ofert (liczy się data wpływu na konto) w wysokości nie niższej od określonej w punkcie 4. Regulaminu.
b) złożenie pisemnej oferty zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert ogłoszonym zgodnie z punktem 10.
c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
17. Otwarcie ofert następuje w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu i o godzinie podanych w Zaproszeniu do składania ofert ogłoszonym zgodnie z punktem 9.
18. Otwarcia ofert dokonuje trzyosobowa Komisja powołana przez Syndyka, który pełni funkcję jej Przewodniczącego.
19. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci, przedstawiciele upadłego oraz członkowie Rady Wierzycieli.
20. Przewodniczący Komisji otwiera i odczytuje wszystkie złożone oferty, wg kolejności wpływu.
21. Po odczytaniu wszystkich ofert i sprawdzeniu, czy spełniają one ogólne warunki określone w Regulaminie, Komisja sporządza zestawienie złożonych ofert zawierające: numer oferty, nazwę oferenta (nazwisko i imię), oferowaną cenę zakupu i informację czy wpłacono wadium w odpowiedniej wysokości.
22. Po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję zestawienia ofert Przewodniczący Komisji może zarządzić przerwę, w celu posegregowania i sporządzenia wykazów zarejestrowanych ofert.
23. Na każdym etapie postępowania ofertowego Komisja przed przystąpieniem do porównania ofert odrzuca w całości lub w części oferty niespełniające warunków formalnych.
24. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość oferowanej ceny nabycia.
25. Komisja przyjmuje najwyższą ofertę pod warunkiem, że zawiera ona cenę wyższą od pozostałych ofert o więcej niż 10%.
26. W przypadku, gdy różnica pomiędzy najwyższą i kolejną/kolejnymi ze złożonych ofert nie przekracza 10%, Przewodniczący Komisji zarządza przeprowadzenie licytacji ustnej, która może się odbyć w dniu otwarcia ofert lub w innym terminie wyznaczonym do dwóch tygodni od daty otwarcia ofert. Czas licytacji wybiera i ogłasza Przewodniczący Komisji, podczas jej jawnego posiedzenia, przy czym jeżeli licytacja ma mieć miejsce w innym dniu niż data otwarcia ofert, ogłoszenie o terminie licytacji następuje najpóźniej następnego dnia po posiedzeniu Komisji, na stronie internetowej www.budmax.info.
27. Do licytacji ustnej mogą przystąpić wszyscy oferenci, których oferty zawierają się w przedziale 10% najwyższej zaoferowanej ceny.
28. W licytacji ustnej ceną wywołania jest najwyższa oferowana cena, a postąpienie wynosi 1% tej ceny w zaokrągleniu do pełnych złotych.
29. W licytacji ustnej wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą cenę.
30. Jeżeli oferenci nie przystąpią do licytacji ustnej, zostaje wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.
31. Z otwarcia ofert oraz z licytacji ustnej sporządza się pisemny protokół.
32. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza.
33. Oferent, którego oferta na zakup została wybrana winien zgłosić gotowość zawarcia umowy sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży i rozliczenia całej ceny w wyznaczonym terminie z winy oferenta, Syndyk jako sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a oferent utraci prawo do zwrotu wniesionego wadium,
34. Jeżeli rozliczenie całej ceny nie nastąpi w ustalonym terminie, Syndyk jako sprzedawca może odstąpić od sprzedaży, a oferent utraci prawo do zwrotu wniesionego wadium.
35. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności Nieruchomości i jej wydania ponosi nabywca.
36. Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.
37. Syndyk ani masa upadłości nie odpowiadają za usterki i wady (w tym ukryte) Nieruchomości.
Załączniki:
Wzór oświadczeń oferenta.

Załącznik do oferty

…………………………………………………..
(miejscowość i data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko, nazwa)
…………………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby)
…………………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby c.d.)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1. nie jestem:
a) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem: Sędziego Komisarza, Syndyka lub osoby wchodzącej w skład komisji przetargowej;
b) podmiotem gospodarczym prowadzonym (kierowanym) przez osoby wymienione w pkt. a;
c) przedsiębiorcą, których osoby, o których mowa w pkt a, są właścicielami lub w których mają co najmniej 50 % kapitału, akcji lub udziału.

2. zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania przetargowego określonymi w regulaminie przetargu (wraz z załącznikami) oraz w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.

3. zapoznałem się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu oferty.

4. zobowiązuję się do przejęcia zobowiązań wynikających z zawartych przez syndyka umów związanych z przedmiotem przetargu będących w trakcie realizacji na dzień sprzedaży.

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu i zostałam/em poinformowany, że:
– Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest „Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” z siedzibą w Polkowicach przy ul. Działkowej 2, KRS nr 0000038553.
– Celem zbierania i przetwarzania danych jest prawidłowy proces realizacji postępowania przetargowego,
– Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
– podanie przez mnie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu przetargu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przystąpienie do przetargu.
– Dane udostępnione przez mnie będą podlegały przetwarzaniu i udostępnianiu organom, osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy postępowaniu przetargowym.
– Dane nie będą przekazywane nieupoważnionym podmiotom trzecim a odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
– Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
– Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
– Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od daty zakończenia procesu przetargowego.

data i czytelny podpis ………………………………………………………………….

……………………………………………..
(podpis)