Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg 25.10.2023 o godz.10 w Lubinie Udział w nieruchomości przy ulicy Kamiennej 1J należącej do KB BUDMAX

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o.  sygn. akt  V GUp 09/11 informuje, że jest współwłaścicielem nieruchomości biurowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 676,74 m2 w udziale 41%, położonej w Lubinie, częściowo wynajętej i zaprasza do składania ofert na jej łączne nabycie następujących zasadach:

  1. Syndyk ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 25.10.2023r., w którym przedmiotem sprzedaży jest:

– nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiąca działki gruntu nr 766/1, 766/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8, zabudowana częścią budynku usługowego w którym Syndyk posiada 41% udziału.

– cena wywołania wynosi 657.640,00 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 us.1 pkt.10 ustawy o VAT.

– wadium wynosi 10% ceny wywołania to jest 65.764,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:

  1. a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 24.10.2023r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).

b)złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX”, w Biura Syndyka przy ul. Kamiennej 1J/2 59-300 Lubin do dnia 24.10.2023r. do godz. 15.00.

  1. c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka  przy ul. Kamiennej 1J/2 w Lubinie w dniu 25.10. 2023r. o godz. 10.00.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej  www.budmax.info

Syndyk zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z 2 zajmowanych przez niego pomieszczeń w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego.

 

  1. Regulamin sprzedaży
  2. Oświadczenie oferenta

 

 

Przetarg roztrzygnięty