Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg 14.06.2023r. o godz.10.00 mieszkanie w Węglińcu ul. Wojtyły 9/4

Syndyk masy upadłości Jolanty Kasperskiej nie prowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 60/20 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego na dzień 14 czerwca 2023r., przedmiotem sprzedaży są:

 

 1. Nieruchomość położonej w Węglińcu ul. Karola Wojtyły 9/4 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00016522/1 za cenę minimalną 170.000,00 zł  (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) .
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 • Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem Jolanta Kasperska, – OFERTA – Sygn. akt – V GUp 60/20 i dostarczona do biura Syndyka Włodzimierz Amborski, 59-300 Lubin, ul. Kamienna 1J/2 do dnia 13.06.2023r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do biura.
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy nr 69 1090 1939 0000 0001 4370 6884 do dnia 13.06.2023r.  Liczy się data zaksięgowania na rachunku bankowym.
 • Oferta kupna powinna zawierać:
 • Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 • Nazwę nieruchomości, której dotyczy oferta kupna wraz z proponowaną ceną zakupu,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
 • Oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem,
 • Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu. Regulamin dostępny jest na stronie www.budmax.info.
 • Oświadczenie wysyłamy na wskazany przez Państwa adres mailowy.

 

3. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze  Syndyka Włodzimierz Amborski, 59-300 Lubin, ul. Kamienna 1J/2 w dniu 14.06.2023r o godz.10.00.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO WĘGLINIEC ul. Karola Wojtyły 9 m.4

 • lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni o powierzchni 62,60m2:
 • balkon
 • 3 pokoje
 • łazienka
 • WC
 • kotłownia
 • kuchnia
 • przedpokój
 • oraz przynależności -piwnica, klatka schodowa współwłasność
 • wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 1376/10000
 • działka nr 36/29
 • księga wieczysta nr KW nr JG1Z/00016522/1
 • poziom I piętra
 • instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, CO zasilane z pieca na paliwo stałe
 • wysokość pomieszczeń – powyżej 2,50