Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

UWAGA: NOWY PRZETARG W DNIU 16.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk Masy Upadłości
Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

ogłasza przetarg w dniu 16.11.2017 r. o godz. 10.00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,
zespołu nieruchomości – działki w Komorowicach k/Wrocławia,
nieruchomości wyodrębnionych, w tym działki pod zabudowę jednorodzinną
oraz ruchomości (samochody, maszyny, urządzenia)

 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Polkowicach.

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia  15.11.2017 r.  do godz. 15.00, osobiście
lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy  ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA PRZETARG W DNIU  16.11.2017 r.)

Wadium należy wpłacić na konto spółki nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w Banku PKO BP SA
do dnia  15.11.2017 r. – liczy się data wpływu środków na konto.

Regulamin przetargu wraz z wykazami majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajdują się w zakładce PRZETARGI  na stronie internetowej www.budmax.info

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 661-940-523
oraz  661-940-410, lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze
w godzinach od 8.30 do 15.30.

Ruchomości można oglądać w miejscu ich składowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty na ruchomości będą rozpatrywane  o ile nie zostaną złożone i wybrane oferty na całe przedsiębiorstwo.

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w regulaminach przetargu nie będą rozpatrywane.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach (odrębnie  lub w ramach przedsiębiorstwa), Syndyk zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania  z części pomieszczeń i placu
na potrzeby postępowania upadłościowego Korporacji Budowlanej Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Szczegółowe informacje, warunki i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PRZETARGI.